නීතිය හා සාමය අගමැතිට.. විදේශ රැකියා හරීන්ට.. යෞවන කටයුතු සාගලට.. උසස් අධ්‍යාපනය කබීර් හෂීම්ට.. කැබිනට් සංශෝධනයේ සම්පූර්ණ විස්තරය මෙන්න..

යහපාලන රජයේ දෙවන අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධනය මේ වන විට සිදුවෙමින් පවතී.

නීතිය හා සාමය පිළිබද අමාත්‍යවරයා ලෙස අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පත්කර ඇති අතර, රාජ්‍ය ව්‍යවසාය හා කදුරට සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස ලක්ෂමන් කිරිඇල්ල මහතා පත්කර ඇත.

මහා මාර්ග හා උසස් අධ්‍යාපන ඇමති ලෙස කබීර් හෂීම් මහතා පත්කර ඇත.

සාගල රත්නායක මහතා යෞවන කටයුතු හා දක්ෂින සංවර්ධන අමාත්‍යවරය ලෙස පත්කර ඇති අතර, හරින් ප්‍රනාන්දු අමාත්‍යවරයා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යවරයා ලෙස පත්කර ඇත.

බන්ධනාගාර හා පුණරුත්ථාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයේ අජිත් පී. පෙරේරා මහතා දිවුරුම් දුන් අතර, හර්ෂ ද සිල්වා මහතා ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්නේය.