මෙතෙක් නිකුත් කල නිල ඡන්ද ප්‍රතිපල කිහිපයක්

දික්වැල්ල උතුර විද්‍යාලය ප්‍රතිපලය                                                                                                                                                            පොදුජන පෙරමුණ 476
UNP 153 JVP 51
SLMC 20
UPFA 13

මහරගම දකුණ කොට්ටාශය කලණ චන්ද මධ්‍යස්ථානය

1.බයිසිකලය 484
2.එ.ජා.ප. 260
3. ජ.වි.පෙ 183
4. එ.ජ.නි.ස 113

දිවුලපිටිය ආසනය
දොරොව්ව ම/විදුහලමුලු චන්ද :2117
භාවිතා වූ: 1615

1. පොහොට්ටුව 824
2.එ.ජා.ප. 655
3.ශ්‍රී.ල.නි.ප 58
4.ජ.වි.පෙ.48

අම්බලන්ගොඩ තල්ගස්ගොඩ කාලගිරි විහාරය කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිඵලය                                                                                            පොදුජන පෙරමුණ 1030
ශ්‍රී ල.නිප ය 259
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 154
ජ.ව්පේ.122
කෙහෙල් ඇවරිය 12

බෙන්තර – හබුරැගල

SLPP-1245
UNP- 629
මුවා-259
JVP- 189
කෙසෙල් ඇවරිය-107
බුලත් කොලය 83

නිකවැරටිය
තුඹුල්ල අංක 07
Slpp 1130
Unp 586
Slfp 186
Jvp 74

හක්මන ගන්ගොඩගම

ශ්‍රි.නි.ප  14
යූ.එන්.පී 22
පොහොට්ටුව 107
ජවිපේ 17

කුරුණෑගල මහ නගර සභාව
ජයන්තිපුර කොට්ඨාශය පොහොට්ටුව – 549
අලියා – 228
බුලත් කොළය – 182
සීනුව – 9

Please follow and like us:
5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *