ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 75ක අතිරේක අරමුදලක්

මෙරට කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායන් නඟා සිටුවීම සඳහා ණය පහසුකම් ලබා දීමේ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 75ක අතිරේක අරමුදලක් ලබා ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි විය.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා දැනටමත් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ඩොලර් මිලියන 100ක ණය පහසුකම් සලසා දී තිබේ.

 

මෙමගින් වියාපෘතිය මගින් ලංකාවෙ කුඩා මධ්‍යය පරිමාණ වියවසාකයින්ට මහත් වාසි දායක තත්වයල් උදාවන බව නො අනුමාණයි