කුඩුකරපු දිගන පල්ලියට ආපු බදියුදීන් හමුදා නිලදාරීන්ට දාපු සද්දේ – වීඩියෝ

දිගන ප්‍රදේශයේ ඇතිවූ තත්වයත් සමග රිශාඩ් බදියුදීන් ඒයේ රාත්‍රියේ මහනුවර ප්‍රදේශයට තම ජාතිකයන්ට සිදු උනු දේ දැක් බලා ගැනීමට හොස් තිබුණා. ඒ අවස්තාවේ විනාශ කර තිබූ පල්ලිය නරඹන විට පැමිණි  හමුදාවේ නිලදාරියෙක් සමග ඇති වූ කතාබහේ  චායාරූප හා වීඩියෝව පහතින්

Leave a Reply

Your email address will not be published.